Cảm biến

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Cảm biến cửa

Phát hiện và báo động khi cửa bị mở

Tương thích với nhiều ứng dụng hàng đầu

Nhà thông minh Aqara được hỗ trợ bởi các nền tảng và ứng dụng nhà thông minh hàng đầu. Kiểm soát và cấu hình ngôi nhà thông minh của bạn với các ứng dụng nổi tiếng trên thế giới – thậm chí là đồng thời trên các thiết bị khác nhau.

Aqara Home

Apple Home

Google Home

Amazon Alexa